• Artekol Mutfak'a Hoş Geldiniz.

 • Artekol Mutfak'a Hoş Geldiniz.

 • Artekol Mutfak'a Hoş Geldiniz.

 • Artekol Mutfak'a Hoş Geldiniz.

Modeller

Banyo

Referanslarımız

10.000 MTERMZ
10.000 MTERMZ 1982 YILINDAN GNMZE YAKLAIK 10.000 (ONBN) DOSTUMUZA MUTFAK DOLABI VE DER DEKORASYON HTYALARINDA ARTEKOL MUTFAKI TERCH ETTKLER N KRANLARIMIZI SUNUYORUZ.
KARADENZ NAAT KTAHYA
KARADENZ NAAT KTAHYA Ktahyann en byk inaat firmas olan KARADENZ NAAT 2006 ylndan bu yana 8 projesinde yaklak 200 dairesinde mutfak-banyo ve portmanto ile giyinme odas almalarnda firmamz tercih etmitir.
ALTINKOZA EMEK-BURSA
ALTINKOZA EMEK-BURSA BSA NAAT tarafndan Bursa'ya kazandrlan ALTIN KOZA KONUT projesinin 64 dairelik uygulamas firmamzca 14 gnde tamamlanarak kullanclarna teslim edilmitir.
FLORA EVLER BALAT-BURSA
FLORA EVLER BALAT-BURSA BALAT'n nemli projelerinden olan FLORA EVLER II. Etabn mutfak dolaplar ve giyinme odas zmleri 48 daire iin tarafmzdan gerekletirilmitir.
MERT NAAT BKRE-ROMANYA
MERT NAAT BKRE-ROMANYA 110 Daireden oluan PRESTGE PARK projesinin banyo dolaplarn 154 takm ile tamamladk.
LEK A.
LEK A. Yurt ii ve yurt dnda ok sayda LEK GEN ODASI maazasnn tehir stand ve bankolarn yapmn baaryla gerekletirdik.
RUSYA FEDERASYONU BAKONSOLOSLUU
RUSYA FEDERASYONU BAKONSOLOSLUU stiklal caddesinde faaliyet gsteren RUSYA FEDERASYONU BAKONSOLOSLUU 19 lojman mutfak dolaplar uygulamas 2012 ylnda tamamlanmtr.
2Y YAPI LTD.T.
2Y YAPI LTD.T. 2Y NAATIN GRKLE de 2009 ylnda yapmn gerekletirmi olduu 60 dairesinin banyo ve mutfaklarnda tercihi ARTEKOL oldu.
EGEMEN EVLER2 BALAT-BURSA
EGEMEN EVLER2 BALAT-BURSA Bursa nn en prestijli projelerinden olan EGEMENEVLER 2 de Mimar Ayla Bayrak mutfak dolaplarnda ARTEKOL MUTFAK tercih etti.
SALAM NAAT KARAMRSEL
SALAM NAAT KARAMRSEL 3 ayr projede son 4 yl iinde toplam 66 mutfak ve banyo uygulamasn firmamza yaptran SALAM NAAT KARAMRSEL deki referansmz oldu.
KARADENZ NAAT NEGL
KARADENZ NAAT NEGL 48 lks daireden oluan PRESTJ PARK projesinde mutfak ve banyo zmleri ARTEKOL den
KARANFL2- KARDELEN-FERAHEVLER KOOP.
KARANFL2- KARDELEN-FERAHEVLER KOOP. 2011 ylnda tamamlanan KARANFL 2, KARDELEN ve FERAH EVLER kooperatiflerinin 67 dairesinde mutfak, amarlk dolab ve portmanto retimlerini 5 yl garanti gvencesiyle ARTEKOL yapmtr.
NET YAPI BURSA
NET YAPI BURSA BURSA BEEVLER de 2 projede toplam 22 dairede mutfak uygulamas baaryla tamamlanmtr.
YKSEL NAAT BURSA
YKSEL NAAT BURSA HSANYE de 2 ayr projede 26 dairenin mutfak dolaplarnda ARTEKOL kalitesi ve titizlii YKSEL NAATIN tercihi olmutur.

Aksesuarlar

Fýrsat Köþesi

ÜRÜN GÖRSELÝ MODEL ADI NORMAL FÝYAT ÝNDÝRÝMLÝ FÝYAT DURUM

Ýdeal Mutfaðýn Ýpuçlarý

YERLEÞÝM NASIL OLMALI ?
Biz ARTEKOL MUTFAK olarak mutfak tasarýmýnda baþarýnýn sýrrýnýn,iyi bir planlamanýn yaný sýra mutfaðýn rahat ve kullanýþlý olmasý bakýmýndan ev sahibinin ihtiyaçlarýnýn en iyi þekilde karþýlanmasýndan geçtiðini düþünüyoruz. Plankana bakýmýndan genelleme yapacak olursak iþlerin öncelik sýrasýna göre bir yerleþim yapýlabilir.Buda yiyeceklerin bozulmadan saklanacaðý bölüm,yýkama bölümü,hazýrlama bölümü ve piþirme bölümü olarak sýralanabilir.
Saklama bölümü soðutucular kullanýlarak yiyeceklerin tazeliðinin uzun süreli olarak korunmasýný saðlar.Yiyeceklerin yemek için hazýrlanmasý gerekir.Bunun için öncelikle yýkama iþleminden geçmelidir.Mutfakta yýkama iþlevi için konumlandýrýlmasý gereken ürenler,eviye,armatür ve bulaþýk makinesidir.Daha sonra yiyecekler piþirme için hazýrlanýr.Bu aþamada birimler arasýnda çalýþma tezgahlarý kullanýlýr.Sonrasýnda ise piþirme iþlemi gerçekleþtirilir.Piþirme;ocak,fýrýn ve onu tamamlayan havalandýrma (davlumbaz veya aspiratör) ünitelerinden oluþmaktadýr.Depolama iþlevi buzdolabýnýn yaný sýra mutfakta kullanýlan kiler dolaplarýyla da saðlanmaktadýr.
Gününmüz çekirdek ailelerine ayrýca bir kiler odasýna gerek kalmamakta,mutfak dolaplarýnýn içinde çözümlenen kiler dolaplarý kuru erzak için bol depolama alaný saðlamaktadýr.
Hazýrlama tezgahý eviye ve ocak alt dolaplarýn üzerinde konumlanýr.Alt dolaplar çeþitli mutfak eþyalarýnýn depolandýðý ünitelerdir.Raflý üniteler olmakla beraber son dönemde teknolojinin geliþmesiyle beraber derin çekmeceli üniteler de depolama amaçlý kullanýlmaya baþlanmýþtýr.Çekmeceler artýk daha fazla aðýrlýðý taþýyacak daha büyük üniteler halini almýþ bu da kullanýmý kolaylaþtýrmýþtýr.Üst dolaplar ideal olarak 140 cm. yükseklikten baþlayarak çeþitli yükseklikleri olan ve duvara asýlarak monte edilen dolaplardýr.Derinlikleri 35 cm. civarýnda olmalýdýr.Bardak ve tabak depolamak amacýyla kullanýlýr.Kaþýk,çatal,býçak,kepçe gibi servis takýmlarý ise dar çekmecelerde depolanýr.
TEZGAH SEÇÝMÝNÝN ÝNCELÝKLERÝ
Üzerinde yapýlan kesme,hazýrlama ve yýkama gibi faliyetlerden dolayý genellikle mutfaklarýn en çabuk yýpranan bölümü tezgalarý olmaktadýr.Dolayýsý ile tezgah seçiminde bazý özelliklerin göz önünde bulundurulnasu gerekir.Özellikleri itibariyle tezgah çeþitleri; Corian,doðal mineraller ile saf akrilik polimerinin üstün bir birleþimi olarak tanýmlandýðý malzemeden üretilen tezgahlarýn en dikkat çekici özelliði diðer malzemelerden tezgahlarla çözülemeyen esnek detaylarý çözümlemesidir.Ek yerleri belli olmamasý nedeniyle yekpare görünümü elde edilen bu malzemeyle ýsýl iþlemle kavisli detaylarda kolaylýkla halledilebilmektedir.Renk çeþitliliði ve çiziklerin giderilebilme özelliði artýlarýný oluþtururken diðer alternatiflere göre daha fiyatlý olmasý dezavantajdýr.
Çimstone,kuvars esaslý polyester reçine baðlayýcýlý bir tür kompoze taþtýr.Çimstone'un %92-95'ini doðadaki en sert mineral taþlardan biri olan kuvars oluþturur.Hemen hemen hiçbir asitten ve bazdan etkilenmeyen,alev almayan,7 Mohs sertlik derecesi ile yüksek çizilme ve aþýnma dayanýmý gösteren kuvars'ýn sahip olduðu tüm üstünlükleri kullandýðý teknoloji sayesinde aynen yüzeylere taþýyan Çimstone,banko,tezgah,zemin,cephe gibi hertür yüzey için ideal bir malzemedir.
Tezgahlarda limon,zeytinyaðý,sirke ve benzeri madddeler leke yapmaz,kolaylýkla temizlenir.300 cm'den uzun tezgahlardaki eklerin görünümü ocak veya evye kenarýna getirilmezse rahatsýz edici olabilir.
Granit tezgah,sert,kristal yapýlý minerallerden meydana gelen doðal bir malzemedir.Çeþitlerinin çokluðu dekorasyona uyumda kolaylýklar saðlarken çizilmeye karþý dayanýmý kullanýmý kolaylaþtýrmaktadýr.Ýþlenmesindeki zorluk teknoloji kullanýmý ve titiz iþçiliði gerekli kýlar.Doðal bir malzeme olduðu için plakalar arasýnda renk farklýlýklarý olabilir.
Laminat tezgahlar yüzey dayanýmý çok yüksek laminatýn reçinelerle kalýnlaþtýrýlýp yonga levha ya da mdf plakalara kaplanmasýyla elde edilmektedir.420 cm kadar uygulama yapýlabilmesi hem ekomomik hemde estetik çözümler için ideal olabilir.Neredeyse sýnýrsýz renk alternatifinin olmasý avantajýný oluþtururken ek yerlerinden su alýp deforme olma riskine karþýlýk özenli bir iþçilikle uygulanmasýný gerektirmektedir.
Mermerim,mermer ve mermer esaslý kompozit malzemeden yapýlan tezgah uygulamalarý dezavantajlarýnýn çokluðu nedeniniyle firmamýz tarafýndan önerilmemektedir.
MODÜLER MUTFAK SÖZLÜÐÜ
Açýk raf: kapaksýz dolap
Alt dolap: 58/35 cm derinliðinde baza yüksekliði ile birlikte 82 cm yüksekliðinde ve geniþlik olarak farklý ebatlarda olan dolap
Ankastre cihaz : Mutfak dolabý içine entegre edilerek kullanýlan cihazlardýr.
Ara panel: Tezgah ile üst dolap arasýnda kalan duvara monte edilen panel
Aský elemaný: Üst dolaplarýn duvara asýlabilmesi için gerekli olan aparat.Herbiri 75 kg. yük taþýyabilecek kapasitededir.
Asma Çubuðu:Tezgah ile üst dolap arasýndaki boþluða monte edilen metal çubuk.
Aspiratör: Ocak üstünde,dolap hizasýnda kullanýla havalandýrma cihazý.
Aspiratör Dolabý: Aspiratörün monte edildiði dolap.
Aydýnlatma Paneli: Üst dolaplarýn aydýnlatýlmasýnda kullanýlan halojen lambalarýn üzerine takýldýðý panel.
Ahþap Kapaklar: Bütün ahþap kapaklarda büyük bir özen ve el iþçiliði ile kaliteli aðaçlar ve kaplamalar kullanýlýr.Aðaç doðal bir ürün olmasý sebebi ile yapýlan iþlemlere raðmen renk ve doku farklýlýklarý gösterebilir.Sonradan sipariþ edilen kýsýmlar daha önceden teslim edilmiþ kullanýlmýþ kýsýmlara ancak ancak belli bir süre sonra uyum saðlanabilir.
Bar Bankosu: Yerden yüksekliði 96 cm olan, tezgah üzerine ayak veya panel üzerine monte edilen,bar tabureleri ile kullanýlabilen tezgah.
Baza: Alt dolaplarla yer döþemesinin birleþtiði yerde kullanýlan,alt dolaplarýn ayaklarýnýn görünmesini engelleyen,sökülüp takýlýr olmasý sebebi ile alt dolaplarýn altýnýn temizliðine imkan veren 12 cm. yüksekliðindeki panel.Alt kenarýndaki özel profili sayesinde toz ve suyun dolap altýna sýzmasýný önler. Baza Yataðý : Alt dolaplarýn altýna dübelle monte edilen,yüksek dayanýmlý sert plastikten oluþan,12 cm yüksekliðinde ayak -10,+20 mm ayar imkaný verir.
Baza Çekmecesi: Dolap altýnda baza bölümünde ilave hacim kazanmak için yapýlan çelik aksamlý çekmece.
Býçak Yuvasý: Býçak haznesi.
Boy Dolap: Yüksekliði 211 ve 231 cm olan yüksek dolap.
Boy ilave Dolabý: Boy dolaplar üzerine konulan 36 cm yüksekliðinde düþer kapaklý dolap.
Sürgülü Kiler Boy Dolap: Soðutulmasý gerekmeyen yiyecek ve içecek maddelerinin muhafazasý yapýlmýþ her iki yandan da kullanýlabilen 2 sürgüsü olan;35 kg taþýma kapasitesi olan ve duvara tesbit elemanlarý ile baðlanan dolap.
Cam Seramik Ocak: Yüzeyi çok ser,darbe ve çarpmalara dayanýklý cam olan elektrikli ocak.
Cihaz alt Dolap: Tezgaz altýnda kullanýlacak cihazlarýn konulduðu alt dolap.
Cihaz Boy Dolap: Fýrýn,entegre soðutucu, buzdolabý, micro dalga gibi cihazlarýn konulduðu boy dolap
Corian: Akrilik esaslý,sert ve gözeneksi yüzeyi leke tutmayan,alýþýlmýþýn dýþýnda dayanýklý ve günlük temizleme malzemeleriyle bakýmý kolay tezgah malzemesidir.Kesik çizik ve sigara yanýðý gibi hasarlar kolayca giderilebilir.
Çalýþma Yüksekliði: Döþemeden tezgah üstüne kadar olan 86 cm'lik yüksekliktir.
Çatal býçak gözü: Çekmece içinde çatal býçak takýmlarýný muhafaza etmek için kullanýlan çekmece aksesuarý.
Çöp atma deliði: Tezgah üzerinden çöpleri çöp kutusuna atmak için tezgaha gömülmüþ kapaklý boru.
Çöp Dolabý: Çöp kutusunun içine konulduðu sürgülü alt dolap
Davlumbaz: Ocak üzerine asýlan aspiratörle ayný iþlemi gören havalandýrma cihazý.
Davlumbaz arkasý panel: Davlumbaz arka duvarlarýn kaplanmasýnda kullanýlan levha.
Dekor paneli: Ankastre olmayan bulaþýk makinesi ve buzdolabý kapaðýna monte edilen 4 mm kalýnlýðýndaki kapak malzemesi ile ayný panel.
Dolgu bantý: Dolap ile Duvar arasý kalan boþluklarý kapatmak için kullanýlan kapak malzemesinden üretilmiþ panel.
Döner köþe alt dolap: 90 cm x 90 cm boyutlarýnda,içinde 360 derece dönen tel sepet bulunan L Þeklinde dönen tezgahlarda köþe kullanlarýnda kullanýlan dolap.
Duvar konsolu: Aydýnlatma panelinin duvara tesbiti için kullanýlýr.
Eviye: Tezgah üzerinde monte edilen bulaþýk yýkama teknesi.
Görünen Yan: Dolap gövdelerinin açýkta kalmasý durumunda,görünen kýsýmlarýn kapak malzemesinden kaplanmasý.
Gövde: Dolabýn kapak dýþýndaki kýsmýdýr.18 mm. kalýnlýkta 3 katlý yüksek kalite yonga levhadan oluþmuþtur.Gövde altý,üstü ve yanlarý birçok noktadan dübellenir ve vidalanýr.Yüzeyler suya ve rutubete dayanýklý,antistatik olup normal kullaným þartlarýndan etkilenmeyecek özelliktedir.
Havalandýrma menfezi: Ankastre buzdolabý kullanýlýr.Havanýn dolaþýmýný saðlayan metal ýzgara aparat.
Halojen lamba: Üst dolap altýnda tezgah arasýný aydýnlatmak için,aydýnlatma panellerinde üst dolaplarý aydýnlatmak için kullanýlýr.12v/10w gücündedir.trafo ile elektrik baðlantýsý yapýlýr.Kaplama soyma,dilme ve biçme yöntemiyle aðaçlardan elde edilen aðaç levhalar.
Karkas: Dolap gövde malzemesi.
Klape kapak: 36 cm yüksekliðinde dolaplarda kullanýlan,yaylý kapatma aksamý olan dolap kapaðý.
Lake: MDF malzemeden yapýlan kapaklar,paneller vb. malzemeler üzerine uygulanan boya iþlemidir.Birçok renk alternatifine sahiptir.
Malzeme Gözü: Derin çekmeceler içine yerleþtirilen,kuru gýda,mutfak aletleri v.s. muhafazasý için kullanýlan plastik veya ahþap kutu.
Masa Dolabý: Ýlk çekmecesi çekildiðinde 80 cm dýþarý çýkan,ekstra tezgah veya masa olarak kullanýlabilen alt dolap.
Menteþe: Kapak ile gövdeyi birbirine baðlayan ve kapaðýn rahatlýkla açýlýp kapanmasýný saðlayan gereç.Microlam kapak malzemesi olarak kullanýlan ahþap görünümünde inceltilmiþ laminat.
Pim: Dolap gövdelerine belli aralýklarla çakýlan ve üzerine raflarýn oturtulduðu gereç.Raf dolap içlerinde pimler üzerine oturtulan ya da kavelalarla sabitleþtirilen belli ölçülerde kesilmiþ yonga levha parçalarý.
Sable cam: Arkasýndaki nesnelerin net olarak görünmesini engelleyen,arkasýnda cismi gölge þeklinde gösteren camlý dolaplarda kullanýlan cam.
Stor Dolap:Aluminyum,plastik veya cam panjur kapaklý,tezgah üzerine oturan ve üst dolap bitiþ hizasý yüksekliðinde,elektrikli el aletlerinin muhafaza edildiði dolap.Ýçindeki priz sayesinde bu aletler yerindeyken kullanýlabilir.
Süpürgelik: Tezgah ile duvar birleþim yerine konulan suyun sýzmasýný engelleyen koruyu eleman.
Þeffaf Cam: Camlý kapaklarda kullanýlan,arkasýný gösteren cam.
Þiþe Dolabý: Þiþe konulmasý için yapýlmýþ sürgülü bir þiþe taþýyýcýsýnýn yer aldýðý alt dolap.
Temizlik Malzemesi dolabý: Temizlik malzemelerinin konulmasý için yapýlmýþ içinde raflarý,kapak üzerinde elektrik süpürgesi için askýsý ve 2 adet asma sepeti ile tel paneli olan boy dolap.
Tezgah: Alt dolaplarý üzerine kaplayan,üzerinde çalýþan,eviye ve ocaðýn monte edildiði laminat,coriani,granit gibi malzemelerden yapýlan panel.
KULLANIM KLAVUZU

Fotoðraf Galerisi

Ýletiþim

Adres Bilgileri

 • Telefon

  +90 224 714 82 82

 • Adres

  Ankara - Bursa Karayolu Otel Park ve Özdilek Yaný
  Ýnegöl / Bursa

Mesaj Gönder

* Zorunlu olmayan alanlar.